Van der Reest Advies

Privacy Statement


In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt vereist dat er met persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. 
Ons bureau wil hierin volstrekt transparant zijn. 

Wij verzamelen van onze klanten:
•    De bedrijfsnaam
•    De naam van de contactpersoon
•    Het emailadres c.q. postadres
•    Telefoonnummer(s)
•    Bedrijfsgegevens die door u verstrekt worden zodat wij ons advies kunnen uitbrengen, c.q. voor u een procedure kunnen voeren.

Deze gegevens worden verzameld om:
•    Met u als onze klant te kunnen communiceren
•    Onze adviezen/ notities/ rapporten op te kunnen stellen
•    U te kunnen bijstaan in procedures
•    U onze adviezen/ notities/ rapporten per post of per mail toe te kunnen sturen
•    U de facturen voor onze werkzaamheden toe te sturen of te mailen.
•    Contact met u op te nemen in verband met onze dienstverlening

De door u verstrekte gegevens worden alleen gedeeld met derden als de aard van het advies of de procedure hierom vraagt. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan het inhuren van een jurist of een fiscalist. U bent hiervan altijd op de hoogte. Voor hen gelden dezelfde zorgvuldigheidseisen voor uw gegevens als die wij voor onszelf hanteren.

Financiële gegevens zoals jaarstukken en exploitatieoverzichten worden gebruikt om onze modellen te voeden en worden na afronding van ons advies/rapport vernietigd.

Wij doen ons uiterste best om onze digitale omgeving zo goed mogelijk te beveiligen zodat derden geen toegang hebben tot onze en uw gegevens. Wij hebben hiervoor een bedrijf in dienst die onze systemen beveiligd en de beveiliging up to date houdt.

Wijzigingen
Van der Reest Advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij raden u aan om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Sollicitaties
Soms voeren wij voor onze klanten een sollicitatieprocedure. Door ons uitgebreide netwerk in de sector is een grote advertentiecampagne vaak niet nodig. Maar soms wel en in dat geval houden wij ons aan de termijnen die de Autoriteit Persoonsgegevens voorstelt:
Heeft een sollicitant de functie niet gekregen? Dan is het gebruikelijk dat de organisatie zijn gegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijdert.

Sollicitanten kunnen toestemming geven om hun gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt. Een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure achten wij hiervoor redelijk.

Website
Van der Reest Advies maakt geen gebruik van cookies. 

Uw rechten
U kunt te allen tijde inzicht krijgen in de gegevens die wij van u hebben en deze indien nodig, wijzigen of ons vragen deze uit ons systeem te verwijderen. Verzoeken hiertoe kunt u via info@vanderreestadvies.nl schriftelijk indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren, uiterlijk binnen een vier weken na ontvangst van uw mail.

Klachten over dit onderwerp kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Recente projecten

meer projecten...