Van der Reest Advies

Nieuws

Toets Ladder voor Duurzame Verstedelijking

Toets Ladder voor Duurzame Verstedelijking

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, 2012) schetst het Rijk de ambities van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040. In de SVIR wordt de Ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze Ladder is als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) opgenomen. Doel van de Ladder is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij dient de behoefte aan een stedelijke ontwikkeling te worden aangetoond.
In het kader van bestemmingsplanprocedures voeren wij regelmatig een laddertoets uit.

Zo is......

Voor Recreatiepark Berkenrhode in Wekerom (10,5 ha.) is een uitbreidingsplan opgesteld.De omvang van deze uitbreiding omvat iets meer dan 2,6 ha. en sluit direct aan op het vakantiepark. Het betreft een enigzins vervallen, voormalige manege welke plaats maakt voor recreatiewoningen.
Park Berkenrhode ligt op de Veluwe. Een klassiek toeristengebied dat zijn aantrekkingskracht primair ontleent aan de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten. Hoogwaardige natuur, loslopend wild, volop fiets- en wandelmogelijkheden zijn de belangrijkste toeristische trekkers.

.Aan het uitbreidingsplan liggen diverse onderzoeken en adviesrapporten ten grondslag maar een toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking (de Ladder), waarin wordt ingegaan op de marktbehoefte, ontbrak nog. Van der Reest Advies is gevraagd om een rapport waarmee dit hiaat wordt opgevuld.

< Terug

Vorige artikel Tariefsontwikkeling Verhuurbungalows
Volgende artikel Uitbreiding Vakantiepark Landal Stroombroek
Print